Bộ Y tế quyết định sẽ kéo dài thời gian cách ly tập trung lên 21 ngày.

0 25