Hạnh phúc là Sứ mệnh của Nhà lãnh đạo

Chủ Doanh nghiệp và quản lý có thể ảnh hưởng 70% đến mức độ Hạnh phúc trong công việc của nhân viên. Vai trò của các nhà lãnh đạo, quản lý rất quan trọng để tạo ra Doanh nghiệp Hạnh Phúc. Nhà Lãnh đạo có trách nhiệm tạo ra Hạnh phúc cho chính bản thân, … Đọc tiếp Hạnh phúc là Sứ mệnh của Nhà lãnh đạo