CCCD, CMT còn thời hạn có bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chip?

Theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân, thẻ CCCD, CMT còn thời hạn không bắt buộc phải đổi sang thẻ gắn chíp trừ khi công dân có yêu cầu…