Đang xem các bài viết theo từ khóa

trà sen

Về xứ Huế thưởng trà sen

Người ta nói, ở xứ Huế cố đô, bất cứ thứ gì cũng được nâng lên thành nghệ thuật. Trà do đó không…