Tiếp nhận hơn 12,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ ”Vì biển, đảo Việt Nam”